Áčko v kroužku, lepší svět, anarchie, PUNK´S NOT DEAD... =D

Červen 2007

hlavní postavy z 3...

28. června 2007 v 16:03 | vaše malá... (= |  Piráti z Karibiku 1,2, 3... :)
Jack Sprarow... v podání úžasného Johnnyho Deppa... :-*
William Turner... Orlando Bloom...
Elizabeth Swann... v podání krásné Kiery Knightleyové...
Barbossa... a jeho představitel Geoffrey Rush...
kapitán Sao Feng... neboli Chow Yun-Fat

Tři sestry... Pijanovka...

24. června 2007 v 15:44 | vaše malá... (=

Tři sestry... Průša...

24. června 2007 v 15:40 | vaše malá... (=

Tři sestry... Zelená...

24. června 2007 v 15:38 | vaše malá... (= |  videoklipy....

Tři sestry...Pumpa...

24. června 2007 v 15:35 | vaše malá... (= |  videoklipy....

Tři sestry....Venda

24. června 2007 v 15:34 | vaše malá... (= |  videoklipy....

Vypsaná fixa... Lunapark...

24. června 2007 v 15:32 | vaše malá... (=

Vypsaná fixa... Mažoretka...

24. června 2007 v 15:30 | vaše malá... (=

Vypsaná fixa... Ledňáčci...

24. června 2007 v 15:28 | vaše malá... (= |  videoklipy....

Beverly Craven- Promise me

24. června 2007 v 15:26 | vaše malá... (= |  videoklipy....

podzim... obrázky...

12. června 2007 v 17:01 | vaše malá... (= |  roční období...

Satanova Bible

12. června 2007 v 12:04 | vaše malá... (= |  Satanismus...

KNIHA SATANOVA
I.
1. V této vyprahlé divočině oceli a kamene pozvedám svůj hlas, byste slyšeli. Volám k východu i k
západu. Na sever i na jih dávám znamení,jež ohlašuje: smrt slabochům, blahobyt silným!
2. Otevřete oči, byste pozřeli, ó lidé prohnilých-myslí a slyšte, vy milióny svedené na nesprávnou
cestu!
3. Neboť vystupuji, abych zpochybnil moudrost světa; podrobně prozkoumal "zákony" lidské i
"Boží".
4. Žádám zdůvodnění vašeho zlatého pravidla chování (tj. nečiň druhému, co nechceš, aby jiní
tobě činili, pozn. překl.) a ptám se na všechna proč a proto vašeho desatera.
5. Neskláním se před žádnou z vašich tištěných model. Ten, který v desateru přikazuje ne, je mým
smrtelným nepřítelem!
6. Omočím ukazovák ve vodnaté krvi vašeho šíleného nemohoucího spasitele a napíšu nad jeho
trny zdrásané obočí: PRAVÝ kníže zla - král otroků!
7. Žádná otřepaná lež pro mně nemůže být pravdou; žádné svazující dogma neochromí mé pero.
8. Odpoutám se od všech konvencí, které nevedou k úspěchu a štěstí zde na Zemi.
9. V tvrdém výpadu pozvednu korouhev silných!
10. Popatřím do skelného oka vašeho hrůzostrašného Jehovy a vytahám ho za vousy; pozvednu
širočinu a rozpoltím mu lebku vyžranou červy!
11. Odstřelím úděsné myšlenky filozoficky obílených hrobů a s trpkým hněvem se budu smát!


II.
1. Popatřte na krucifix, (lat. = to, co je upevněno na kříži, tj. spodobnění Krista, pozn. překl.) co
symbolizuje? Ztělesnění ubohosti a neschopnosti, visící na kříži.
2. Zkoumám vše a pochybuji o všem. Stojím před rozpadávajícími se přikrášlenými fasádami
vašich nejnadutějších morálních dogmat a napíšu na ně písmem spalujícího pohrdání a
výsměchu: Hle! Toť vše jen podvod a klam!
3. Shromážděte se kol mne, Ó vy, kteří vzdorujete smrti, a Zem sama bude navždy vaše, abyste ji
měli v držení.
4. Příliš dlouho směla mrtvá ruka zneplodňovat živoucí myšlení!
5. Příliš dlouho bylo falešnými proroky zaměňováno správné a špatné, dobro a zlo!
6. Žádná víra nesmí být přijímána na základě božské autority. O náboženstvích je nutno
pochybovat. Žádné mravní dogma nesmí být považováno za daně - žádný standard či měřítko
nesmí být zbožněny. Mravní zásady samy o sobě nejsou posvátné. Stejně jako dřevěné modly v
dávných dobách jsou i ony výtvorem lidských rukou. Co člověk stvořil, může také zničit!
7. Ten, kdož váhá uvěřit všemu, je obdařen značnou inteligencí, neboť víra v jeden falešný princip
je počátkem vší pošetilosti.
8. Hlavním úkolem nové doby je vždy vyzdvihnout ty, kteří vymezí její svobody a povedou ji k
hmotnému úspěchu - kteří servou řezavé zámky a i řetězy mrtvého zvyku, jež vždy brání
zdravému vývoji. Teorie a myšlenky, které mohly pro naše předky znamenat život, naději a
svobodu, mohou dnes pro nás představovat zkázu, otroctví a hanbu!
9. S měnícím se životním prostředím nezůstává žádný lidský ideál jistý!
10. Kdykoli si lež zbuduje trůn, nechť je bez lítosti a žalu napadána, neboť pod vládou falše se
nemůže nikomu dařit dobře.
11. Nechť jsou tradiční sofismata svržena z trůnu, vykořeněna, spálena a zničena, neboť
představují trvalou hrozbu veškeré nefalšované ušlechtilosti myšlení a jednání!
12. Prokáže-li se u kterékoliv údajné pravdy, že není ničím, než pouhou báchorkou, nechť je bez
dlouhých cirátů uvržena v nejzazší temnotu, mezi mrtvé bohy, mrtvé říše, mrtvé filozofie a další
zbytečnou veteš a haraburdí!
13. Nejnebezpečnější ze všech lží, které kdy byly dosaženy na trůn, je posvěcená, privilegovaná lež
- lež, o níž každý věří, že je vzorem pravdy. Je plodnou matkou všech dalších všeobecně
rozšířených omylů a falešných představ. Je to strom pošetilosti s hlavou hydry a tisícem kořenů.
Je společenskou rakovinou!
14. Lež, o které se ví, že je lží, je již zpola vymýcena, ale lež, kterou i inteligentní lidé přijímají jako
skutečnost, - lež, která byla malému dítěti vštípena v matčině klíně, je nebezpečnější než plíživá
morová rána a daleko hůř se s ní bojuje!
15. Všeobecně rozšířené lži byly vždy nejmocnějším nepřítelem osobní svobody jednotlivce.
Existuje pouze jediný možný přístup: vyříznout je, až k samému jádru, jako rakovinné nádory.
Vymýtit je, aby se nemohly dále šířit. Zničit je, jinak zničí ony nás!


III.
1. Miluj svého bližního bylo vyhlášeno za nejvyšší zákon, ale jaká moc tak rozhodla? Na jaké
logicky zdůvodněné autoritě se zakládá evangelium lásky? Proč bych neměl nenávidět své
nepřátele - kdybych je miloval, nevydával bych se jim na milost?
2. Je přirozené, aby si nepřátelé činili dobro - a CO JE VLASTNĚ DOBRO?
3. Může rozeřvaná a zkrvavěná oběť milovat krví zbrocené tesáky, které ji rvou, úd po údu?
4. Nejsme jeden jako druhý díky svým instinktům dravá zvířata? Pokud by lidé přestali požírat
jeden druhého, mohli by dál žít?
5. Nejsou chtíč a pohlavní touha pouze pravdivějším výrazem k popsání lásky, pokud se vztahuje
k zachování rodu? Není láska podbízivého Písma svatého pouhým eufemismem pro sexuální
aktivitu; nebo snad velký učitel oslavoval eunuchy?
6. Milujte své nepřátele, a čiňte dobro těm, kteří Vás nenávidí a využívají - není to opovrženíhodná
filozofie kokršpaněla, který se lísá, když ho nakopnete?
7. Nenáviďte své nepřátele celým srdcem, a jestliže vás někdo udeří do tváře, PRÁSKNĚTE ho přes
druhou! Zbijte ho po hnátech a bedrech, neboť sebezáchova je nejvyšším zákonem!
8. Ten, kdo nastaví druhou tvář, je zbabělý pes!
9. Oplácejte ránu ranou, pohrdání pohrdáním, odsouzení odsouzením a k tomu štědře přidané
úroky z úroků. Oko za oko, zub za zub, vždy čtyrnásobně, stonásobně! Staňte se pro svého
protivníka zosobněním hrůzy, a až vám půjde z cesty, bude o něco moudřejší a bude mít o čem
přemítat. Tak si získáte respekt mezi všemi stavy a váš duch - váš nesmrtelný duch - bude žít, ne
v nějakém nedosažitelném ráji, ale v hlavách a tělech těch,jejichž respekt jste si získali.


IV.
1. Život je velká radost - smrt velké odříkání. Proto si užijte života co nejvíce - TEĎ HNED!
2. Neexistuje žádné zářivé nebe věčné blaženosti ani žádné peklo, kde by se smažili hříšníci. Náš
den útrap je právě teď! Právě teď je náš den radosti! Pravě teď máme příležitost! Zvolte si tento
den, tuto hodinu, neboť žádný spasitel neexistuje!
3. Rci svému vlastnímu srdci: Jsem sám sobě spasitelem.
4. Postav se do cesty těm, kteří tě pronásledují. Nechť jsou ti, kteří pracují na tvé zkáze, uvrženi
do zmatku a hanby. Nech je být, jak plevy před smrští, a když padnou, raduj se z vlastního
vykoupení.
5. Všechny tvé kosti pak hrdě řeknou, Kdo se mi vyrovná? Nebyl jsem snad příliš mocným sokem
svým nepřátelům? Neosvobodil jsem se SÁM, vlastním rozumem a tělem?


V.
1. Blahoslaveni silní. neboť jejich bude Země - prokleti slabí, neboť se jim dostane jha!
2. Blahoslaveni mocní, neboť oni budou chováni v úctě mezi lidmi - prokleti slabí, neboť budou
vyhlazeni!
3. Blahoslaveni troufalí, neboť oni budou pany světa - prokleti pokorní, neboť budou ušlapáni pod
rozeklanými kopyty!
4. Blahoslaveni vítězní, neboť vítězství je základem práva - prokleti porazení, neboť budou provždy
otroky!
5. Blahoslaveni ti, kteří vládnou železnou rukou, neboť slabí před nimi prchnou - prokleti chudí
duchem, neboť bude na ně pliváno!
6. Blahoslaveni ti, kteří se vzpírají smrti, neboť jejich dny na Zemi budou dlouhé - prokleti ti, kteří
vzhlížejí k plnějšímu životu v záhrobí, neboť se ztratí mezi mnohými!
7. Blahoslaveni ti, kteří ničí falešnou naději, neboť oni jsou pravými Mesiáši - prokleti ti, kteří se
klaní Bohu, neboť budou ostříháni jako ovce!
8. Blahoslaveni hrdinové, neboť jim se dostane velkého pokladu - prokleti ti, kteří věří v dobro a
zlo, neboť se bojí stínů!
9. Blahoslaveni ti, kteří věří v to, co je pro ně nejlepší, neboť jejich mysl nebude nikdy zastrašena
- prokleti beránci Boží, neboť jim bude puštěno žilou, až budou bledší než sníh!
10. Blahoslavený ten, kdo má pár nepřátel, neboť ti z něj učiní hrdinu - proklet ten, který činí
jiným dobro a oni se mu v oplátku vyšklebují, neboť bude opovrhován!
10
11. Blahoslaveni ti, kteří jsou obdařeni mocnou myslí, neboť oni si osedlají smršť - prokleti ti,
kteří ve svém učení vydávají lež za pravdu a pravdu za lež, neboť jsou hnusní!
12. Třikrát prokleti slabí, jejichž nejistota z nich činí otroky, neboť budou sloužit a trpět!
13. Anděl sebeklamu sídlí v duších počestných - věčný plamen moci nabyté skrze radost dlí v těle
Satanisty!znělka Gumídků...

7. června 2007 v 21:12 | vaše malá... (= |  pohádky a postavy.. xD

můj malej piercing v jazýčku... :)

7. června 2007 v 13:06 | vaše malá... (= |  majne ten... Pepa alias deníček... :D
hei... tak sem se včera sebrala... bylo 6.6.2007 ale tak kdyby bylo 2006 tak by to bylo víc magický... ale to je fuck... :P xD no, každopádně sem z toho strach neměla, páč sem tam byla už někdy v prosinci... ale z toho byl strašnej průser v tom prosinci... na strašně dlouhý povídání by to bylo... každopádně sem pak měla strašně dlouho problémy s dásněma.... :P

no, tak sem tam čekala asi hodinu možná hodinu a půl... chtěla sem se tam tak přisrat k jedný holce, s kterou sem tam nějak klábosila... a to je jedno, tak mě zbuzli nějaký babky, že prej předbíhám, ať si teda počkám... páč jich bylo na mě víc, tak sem radši čekala, až půjdu na řadu opravdu... nechtěla sem bejt přetažena holí... by bylo nemilé, wiď Pepo... xD xD
btw... byla sem u plastickýho chirurga... tak proto ty babky... :P


jinak píchnutí je děsně v pohodě... helle, eště se mi ani ten první nazahojil... a už přemejšlim, že bych si tam nechala píchnout eště jednu díru... njn, sem telátko... a to pěkný... :P ale což...

teda to hojení... jaký zkušenosti sem s tím měla na poprvý, tak tohle se s tím vůbec nedá srovnávat... uplně v klidu... helle.... sice to trochu pobolívá... mluvim, jako 3letý dítě... teda spíš jako debil, ale no... musim si zvyknout... helle, ale žeru přesnídavky... tže se mám...tak víte co, je to teprve druhej den... svý dojmy jako až to nebudu bolet a tak... Vám teprve sdělim, až tak po tejdnu...

ale pro lidi, co by chtěli piercing do jazyku, tak vřele doporučuju... fakt je to mazec... xD a NEBOLÍ TO... pro ty strašně strasotlivé lidi... :P

weekend... s mojí třídou... školní vejlet...

4. června 2007 v 10:08 | vaše malá... (= |  majne ten... Pepa alias deníček... :D
tže tenhle ten víkend sme trávili jako třida na Seči... twe... ani by ste mi nevěřili, jakou namáhavou cestu sme museli překonat... byla to vážně hrůza... ale myslím, že to za to opravdu stálo... bylo to moc fajnový... sice další hrůza nás popadla, když sme viděli naše obydlíčka... ve kterejch sme bydleli... byla to taková malá chatička pro tři... ale celkem to šlo... i když první dojem byl katastrofální... společný sprchy jakbysmet... záhody, o těch mluvit nebudu... ale bylo to moc fajnový... byl to takovej tmelící výlet až se z něj stal tlemící... xD dali sme se dohromady s lidma, s kterejma se normálně ve třídě ani moc nebavíme... byl to prostě mazec... :) řešili sme pátý přes devátý...
nejlepší bylo to co vyblila moje jedna z nejlepších kámošek... americko historicky dokumentární dokument o želvách v tanzánii... tak na to se měl koukát náš pan profesor... xD chudák, čuměl jako puk....
zhlídli sme zříceninu hradu Oheb... a taky hasičskou soutět... no, byl to mazec..
byla sem ale moc ráda, že sem jela...